[:pl]Regulamin uczestnictwa w Webinarze[:]

[:pl]
 1. [UCZESTNICTWO W WEBINARZE] IT-Dev przeprowadza prezentację internetową dla Uczestników w celu pogłębienia ich wiedzy o wybranych produktach i usługach związanych z cyfrowym miejscem pracy (dalej: Webinar”) na następujących zasadach:
  1. Uczestnicy rejestrują się na Webinar przez adresy e-mail oraz podając Dane do rejestracji, wskazane w Formularzu rejestracji.
  2. Po zarejestrowaniu się Uczestnika, IT-Dev wysyła potwierdzenie z informacją o rejestracji na Webinar z załącznikiem w postaci ebooka od Partnera IT-Dev na adres e-mail Uczestnika podany w Formularzu rejestracji. W ten sam sposób w dniu Webinara wysyłane jest przypomnienie o Webinarze.
  3. Webinar odbywa się za pośrednictwem Microsoft Teams.
  4. Uczestnicy Webinaru mogą w jego trakcie zadawać pytania poprzez chat.
  5. Po zakończeniu Webinara, IT-Dev przesyła: (a) podziękowanie za wzięcie udziału wraz z materiałami z Webinara (b) ankietę z trzema pytaniami o opinię oraz „Czy chcesz kontaktu?”
  6. Po tygodniu od zakończenia Webinara IT-Dev podejmie kontakt mailowy lub telefoniczny, w razie udzielenia zgody przez Uczestnika na dalszy kontakt.
 2. [WARUNKI TECHNICZNE WEBINARU] Dostęp do Webinara wymaga następujących warunków technicznych:
  1. Dostęp do Internetu
  2. Aplikacja MS Teams lub przeglądarka internetowa zapewniająca możliwość korzystania z MS Teams przez stronę internetową.
  3. Wymagania Aplikacji MS Teams dostępne są na stronie producenta.
 3. [OBOWIĄZYWANIE I ROZWIĄZYWANIE UMOWY] Umowa pomiędzy Uczestnikiem a IT-Dev na udział w wybranym Webinarze na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Uczestnika wypełnionego Formularza rejestracji na stronie Cztery najważniejsze korzyści Cyfrowego Miejsca Pracy.
  1. Webinar jest przeprowadzany bezpłatnie w celach marketingowych.
  2. Uczestnik może się wycofać z udziału w Webinarze w każdym momencie aż do momentu jego rozpoczęcia.
 4. [PRAWA I OBWIĄZKI STRON] Aby wziąć udział w Webinarze należy zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu i potwierdzić jego akceptację na Formularzu rejestracji.
  1. Po dokonaniu rejestracji Uczestnik otrzyma link do Webinaru na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji. 
  2. Uczestnik zobowiązuje się do korzystania z Webinarów w sposób zgodny z przepisami prawa, nie naruszając praw oraz dobrego imienia osób trzecich.
  3. Uczestnik po dokonaniu rejestracji do Webinaru ma prawo do udziału w nim i zadawania pytań w formie czatu.
  4. IT-Dev może wprowadzić zmiany w programie Webinaru oraz zmodyfikować warunki techniczne oraz parametry Webinaru z ważnych powodów a wyżej wymienione nie będą powodowały naruszenia umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a IT-Dev na udział w Webinarze.
  5. IT-Dev nie ponosi odpowiedzialności za (a) błędne podanie adresu e-mail służącego do rejestracji w wybranym Webinarze, uniemożliwiające wzięcie w nim udziału, (b) niespełnienie przez Uczestnika warunków technicznych wskazanych w niniejszym Regulaminie, (c) nieprawidłowe działanie urządzeń Uczestników, skutkujące brakiem możliwości wzięcia udziału w Webinarze, (d) zdarzenia spowodowane siłą wyższą, (e) utracone korzyści, (f) wykorzystanie wiedzy zdobytej podczas Webinarów.
  6. W najszerszym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo, wyłącza się odpowiedzialność IT-Dev za wszelkie skutki związane z korzystaniem przez Uczestników z Webinarów, w tym za szkody z tego wynikłe lub niemożność korzystania z nich, w szczególności zaś za szkody wynikłe z wad/awarii/usterek. Ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą Uczestnika, w przypadku, gdy na mocy prawa nie jest dozwolone wyłączenie ani ograniczenie odpowiedzialności za szkody lub gdy szkoda spowodowana jest działaniem umyślnym.
  7. W przypadku Konsumentów, w zakresie nieuregulowanym niniejszym Dokumentem stosuje się przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Zastrzega się, że Konsumentów nie dotyczą wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu, które stanowiłyby postanowienia umieszczone w rejestrze postanowień umownych, uznawanych za niedozwolone w przypadku Konsumentów (klauzule abuzywne), prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
  8. Uczestnik nie ma prawa zwielokrotniania i/lub wprowadzania do obrotu treści Webinaru oraz jakiegokolwiek innego udostępniania osobom trzecim ani też udzielania dalszych licencji.
  9. IT-Dev rejestruje podczas Webinarów wypowiedzi i pytania Uczestników w celu archiwizacji i ewentualnego dalszego udostępniania (dalej: „Materiały przekazane”). Uczestnicy rejestrując się na dany Webinar wyrażają na to zgodę i udzielają IT-Dev oraz pratnerom IT-Dev prawa do używania tych Materiałów w dowolny sposób i w dowolnym celu. IT-Dev na wniosek Uczestnika może usunąć zarejestrowane Materiały przekazane. IT-Dev nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestnika lub osób trzecich za wykorzystanie Materiałów przekazanych w sposób wskazany w zdaniu powyżej.
 5. [DANE OSOBOWE] Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu przepisów RODO jest IT-Dev. Dane przetwarzane są w celu realizacji Umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji Umowy. Dane osobowe są przetwarzane przez IT-Dev zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności RODO, Ustawą oraz zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych IT-Dev dostępną na stronie https://www.it-dev.pl/polityka-prywatnosci.
  1. W sprawie informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez IT-Dev lub żądań z tym związanych, można się z nami kontaktować pod adresem e-mail: biuro@it-dev.pl lub na adres: IT-Dev sp. z o.o., pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław.
  2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym: pozyskanie danych i cel ich przetwarzania, czas przechowywania danych, uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych, dostępne są pod adresem https://www.it-dev.pl/polityka-prywatnosci.
 6. DEFINICJE:
  1. IT-Dev – IT-Dev Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000252663, REGON 020240415, NIP PL8971713178, kapitał zakładowy 6 000,00 zł
  2. Uczestnik – osoba fizyczna zawierająca Umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tj. konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego oraz inne podmioty, które zawarły z IT-Dev umowę na uczestnictwo w Webinarze poprzez akceptację treści niniejszego Regulaminu.
  3. Strony – Uczestnik i IT-Dev
  4. Dane do rejestracji: (a) Imię i nazwisko (b) Firma, (c) Stanowisko, (d) Adres email (e) Numer telefonu.
  5. Serwis internetowy – serwis udostępniony IT-Dev, w celu prowadzenia i zarządzania Webinarami.
  6. Strona internetowa – strona przez którą Uczestnik uzyskuje dostęp do Webinarów
  7. Ustawa – ustawa o ochronie danych osobowych, z dnia 10 maja 2018 r.
  8. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  9. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
  10. Formularz rejestracji – internetowy formularz, zamieszczony na Stronie, wypełniany przez Uczestnika w celu rejestracji Uczestników na Webinarze.
  11. Umowa – umowa na uczestnictwo w Webinarze.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
  1. Wprowadzenie przez IT-Dev nowego Regulaminu pozostaje bez wpływu na stosunki umowne powstałe przed tą zmianą.
  2. Wiadomości i wszelkie powiadomienia dla Uczestnika mogą być dokonywane w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail podany w Formularzu rejestracji. 
  3. Uczestnik powiadomi IT-Dev o zmianach adresów w formie pisemnej lub w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail: biuro@it-dev.pl.
  4. Wszystkie materiały reklamowe dotyczące Webinarów mają charakter informacyjny, wiążącą moc prawną mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  5. Wszelkie spory rozwiązywane będą przed sądem właściwym dla IT-Dev.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
[:]