[:pl]Polityka przetwarzania danych osobowych[:]

[:pl]
 1. ADMINISTRATOR
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest IT-DEV sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Wolności 7b, kod pocztowy 50-071 Wrocław, Polska (dalej: IT-DEV).
 2. NASZE DANE DO KONTAKTU
  1. W sprawie informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez IT-DEV lub żądań z tym związanych, można się z nami kontaktować pod adresem e-mail: biuro@it-dev.pl lub na adres: IT-DEV sp. z o.o., pl. Wolności 7b, 50-071 Wrocław.
 3. PODSTAWA PRAWNA:
  1. Nasza polityka przetwarzania danych osobowych została sporządzona w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. ŹRÓDŁO I SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Dane osobowe pozyskujemy od Państwa bezpośrednio lub drogą elektroniczną (np. formularz kontaktowy). Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia z nami umowy, skorzystania z usługi lub uzyskania informacji. W innym przypadku podanie danych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawa, w celach zgodnych z prawem, przejrzyście i rzetelnie.
  3. Na naszych stronach internetowych stosujemy bezpieczny protokół sieciowy – certyfikat SSL, który zapewnia poufność transmisji danych przesyłanych przez Internet. Oznacza to, że Państwa dane podawane na formularzu kontaktowym lub w celu skorzystania z subskrypcji są przesyłane za pomocą bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

Cel przetwarzania Opis prawnie uzasadnionych interesów administratora Podstawa prawna RODO
 Obsługa usługi subskrypcji  –  Art. 6 ust. 1 lit. a – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
Obsługa umów: zawarcie, wykonanie i rozliczenie umowy, w tym kontakt w związku z jej realizacją  –  Art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 Obsługa skarg i reklamacji;  –  Art. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 Archiwizowanie dokumentacji, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych  –  Art. 6 ust. 1 lit. c
Dochodzenie roszczeń związanych z umową Dochodzenie należności, prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych  Art. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych
Prowadzenie ogólnych statystyk bez identyfikacji indywidualnych osób (np. Google Analytics) Dane statystyczne dot. prowadzonych przez nas działań pozwalają nam na usprawnienie naszej działalności  Art. 6 ust. 1 lit. f
Obsługa zapytań lub zgłoszeń kierowanych poprzez formularz kontaktowy. Udzielenie informacji, odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane przez formularz lub w innej formie, w tym przechowywanie zgłoszeń i udzielonych odpowiedzi, dla zachowania rozliczalności  Art. 6 ust. 1 lit. f
Prowadzenie działań marketingowych dotyczących własnych produktów lub usług Promowanie naszej działalności, budowanie i umacnianie relacji biznesowych. W przypadku wykorzystania adresów e-mail i numerów telefonów – wyłącznie na podstawie posiadanych zgód.  Art. 6 ust. 1 lit. f
Prowadzenie działań marketingowych dotyczących cudzych produktów lub usług – wyłącznie na podstawie posiadanych zgód.  –  Art. 6 ust. 1 lit. f
 1. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH
  1. Jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Jesteśmy zobowiązani do przechowywania Państwa danych osobowych przez czas wskazany przepisami prawa oraz gdy jest to konieczne do funkcjonowania IT-DEV i zachowania rozliczalności.
Rodzaj danych osobowych Okres przetwarzania
Dane w dokumentach, takich jak zamówienia, zgłoszenia, umowy, pełnomocnictwa okres wykonywania zobowiązań oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów; do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy.
Dane w dokumentach rozliczeniowych Księgi i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej.
Dane w dokumentach związanych z rękojmią i gwarancją Dokumenty dotyczące rękojmi, gwarancji i reklamacji będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi, gwarancji lub rozliczeniu reklamacji.
Dane podane dla celów marketingowych W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – do czasu jej wycofania;
W przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu – do czasu wniesienia sprzeciwu.
Dane z formularza kontaktowego Przez okres dwóch lat dla zachowania zasady rozliczalności
 1. ODBIORCY DANYCH
  1. Państwa dane osobowe ze względów technicznych mogą być przekazywane innym podmiotom, które będą je przetwarzały. Są to w szczególności:
   1. upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji naszej działalności oraz podmioty, które wspierają naszą działalność na nasze zlecenie, w szczególności specjaliści, doradcy lub dostawcy rozwiązań wspierających naszą działalność;
   2. organom państwowym lub innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa (w celu wykonania obowiązków prawnych), takich jak: ZUS, Urząd Skarbowy;
  2. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
 2. PRZETWARZANIE ZAUTOMATYZOWANE
  1. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  2. Pliki cookies – są to informacje, które nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie w żaden sposób nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość. W ramach naszej działalności korzystamy z plików cookies, które służą nam do analizy ruchu na naszych stronach i podejmowania działań marketingowych, lecz w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.
 3. UPRAWNIENIA
  1. Na zasadach określonych w art. 15 – art. 20 RODO mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
  2. Jeżeli przetwarzanie, którego dokonujemy narusza przepisy RODO, posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
[:]